Om Telemark Energi

Som selskap kan vi se tilbake på over 100 år med effektiv og god drift.

Vi har i denne perioden gjennomført stadige endringer og fornyelser, men det er vel de siste årene som har satt oss som selskap på den sterkeste prøven. Kravet fra NVE (RME) om innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille, i tillegg til kravet om økt effektivitet, har medført at vi har måttet sette et nytt fokus og organisere oss som konsern. I tillegg har vi gjennom et målrettet arbeid klart å effektivisere driften i alle våre selskaper, uten at det har gått på bekostning av trivsel, sikkerhet og miljøet generelt. Det målrettede arbeidet har også medført at vi i dag er blant de mest effektive selskapene i Norge.

- Vi bor i en fornybar region hvor det produseres mer evigvarende grønn vannkraft enn vi forbruker.
Jon Arne Mørch Jonassen
Administrerende direktør

Som selskap skal vi ha fokus på bærekraft og langsiktig verdiskapning til det beste for våre eiere og samfunnet. Gjennom strategiske beslutninger øke aksjonærenes verdier og samtidig sørge for at selskapets betydning for samfunnet ivaretas. Det er også viktig at selskapet opprettholder en økonomisk handlefrihet for å møte fremtidige utfordringer og kunne fortsette å utvikle seg i en positiv retning.

Moderne livsstil gjør at samfunnet kommer til å kreve mer energi enn noen gang tidligere. For oss som selskap er det naturlig å legge til rette for denne utviklingen på en god måte ved å utnytte naturressursene skånsomt og bærekraftig. Likeledes skal selskapets utvikling baseres på trygge og velforankrede etiske standarder, og følge de normer og retningslinjer samfunnet setter.

Våre ansatte

Jon Arne Mørch Jonassen

Konsernsjef

Jørund Dorholt

Økonomissjef

Morten Sandtveit

Økonomimedarbeider

Bjarne Larsen

IK/HMS/Personal

Tone S Alfheim

Kunde-og økonomikonsulent

Berit Volleng Sanden

Salgssjef

Telemark Energi

Grønvoldvegen 1, 3830 Ulefoss 
Tlf: 35 94 90 00

Vakt telefon: 970 37 295
Epost: firmapost@tenergi.no

Last ned vedlegg